người vênh vang trong Tiếng Anh là gì?

người vênh vang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người vênh vang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người vênh vang

    * dtừ

    cockscomb