người vác đuốc trong Tiếng Anh là gì?

người vác đuốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người vác đuốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người vác đuốc

    * dtừ

    linkman