người uỷ quyền trong Tiếng Anh là gì?

người uỷ quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người uỷ quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người uỷ quyền

    mandator