người tuy-ni-di trong Tiếng Anh là gì?

người tuy-ni-di trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tuy-ni-di sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tuy-ni-di

    * dtừ

    tunisian