người trừng trị trong Tiếng Anh là gì?

người trừng trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trừng trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trừng trị

    * dtừ

    castigator, chastiser, corrector