người trừ tiệt trong Tiếng Anh là gì?

người trừ tiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trừ tiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trừ tiệt

    * dtừ

    extirpator