người trưng bày trong Tiếng Anh là gì?

người trưng bày trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trưng bày sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trưng bày

    * dtừ

    shower, exhibitor