người trơ tráo trong Tiếng Anh là gì?

người trơ tráo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trơ tráo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trơ tráo

    * thngữ

    a cool customer