người trùng tên trong Tiếng Anh là gì?

người trùng tên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trùng tên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trùng tên

    * dtừ

    homonym, namesake