người trông nom người điên trong Tiếng Anh là gì?

người trông nom người điên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trông nom người điên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trông nom người điên

    * dtừ

    keeper