người trông nom mọi việc trong Tiếng Anh là gì?

người trông nom mọi việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người trông nom mọi việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người trông nom mọi việc

    * dtừ

    do-all