người tráo trở trong Tiếng Anh là gì?

người tráo trở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tráo trở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tráo trở

    * dtừ

    viper, ratter