người tinh ranh trong Tiếng Anh là gì?

người tinh ranh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tinh ranh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tinh ranh

    * dtừ

    dodger