người tin ở thuyết cảm từ xa trong Tiếng Anh là gì?

người tin ở thuyết cảm từ xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tin ở thuyết cảm từ xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tin ở thuyết cảm từ xa

    * dtừ

    telepathist