người tiêu hóa trong Tiếng Anh là gì?

người tiêu hóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tiêu hóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tiêu hóa

    * dtừ

    digester