người thuê lại trong Tiếng Anh là gì?

người thuê lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thuê lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thuê lại

    * dtừ

    lodger, subtenant, sublessee, under-lessee