người thu tiền trong Tiếng Anh là gì?

người thu tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thu tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thu tiền

    * dtừ

    checker, money-taker