người theo thuyết khái niệm trong Tiếng Anh là gì?

người theo thuyết khái niệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo thuyết khái niệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo thuyết khái niệm

    * dtừ

    conceptualist