người theo học thuyết đắc-uyn trong Tiếng Anh là gì?

người theo học thuyết đắc-uyn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo học thuyết đắc-uyn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo học thuyết đắc-uyn

    * dtừ

    darwinian