người theo chủ nghĩa thuần túy trong Tiếng Anh là gì?

người theo chủ nghĩa thuần túy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người theo chủ nghĩa thuần túy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người theo chủ nghĩa thuần túy

    * dtừ

    purist