người thay thế trong Tiếng Anh là gì?

người thay thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thay thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thay thế

    substitute; replacement; locum; understudy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người thay thế

    replacement (person)