người tham tàn trong Tiếng Anh là gì?

người tham tàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tham tàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tham tàn

    * dtừ

    harpy, vulture, wolf