người tham gia nhiều chiến dịch trong Tiếng Anh là gì?

người tham gia nhiều chiến dịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tham gia nhiều chiến dịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tham gia nhiều chiến dịch

    * dtừ

    campaigner