người thất bại trong Tiếng Anh là gì?

người thất bại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thất bại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thất bại

    * thngữ

    a lame ducks