người thông dâm trong Tiếng Anh là gì?

người thông dâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thông dâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thông dâm

    * dtừ

    fornicator