người thêm vào cho đông trong Tiếng Anh là gì?

người thêm vào cho đông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người thêm vào cho đông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người thêm vào cho đông

    * dtừ

    makeweight