người tịch biên trong Tiếng Anh là gì?

người tịch biên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tịch biên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tịch biên

    * dtừ

    distrainer