người tầm thường dốt nát trong Tiếng Anh là gì?

người tầm thường dốt nát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tầm thường dốt nát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tầm thường dốt nát

    * dtừ

    pygmy