người tạm thay trong Tiếng Anh là gì?

người tạm thay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tạm thay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tạm thay

    * dtừ

    lieutenant