người tương ứng trong Tiếng Anh là gì?

người tương ứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tương ứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tương ứng

    * dtừ

    opposite number