người tán thành trong Tiếng Anh là gì?

người tán thành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người tán thành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người tán thành

    * dtừ

    protagonist, assentient, advocate, applauder, espouser, upholder