người soi sáng trong Tiếng Anh là gì?

người soi sáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người soi sáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người soi sáng

    * dtừ

    illuminator