người sao chép trong Tiếng Anh là gì?

người sao chép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sao chép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sao chép

    * dtừ

    reproducer, scrivener