người sửa sang trong Tiếng Anh là gì?

người sửa sang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sửa sang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sửa sang

    * dtừ

    trimmer