người sản xuất trong Tiếng Anh là gì?

người sản xuất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sản xuất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sản xuất

    * dtừ

    manufacturer, producer, fabricator