người sính tiếng la tinh trong Tiếng Anh là gì?

người sính tiếng la tinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người sính tiếng la tinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người sính tiếng la tinh

    * dtừ

    latinizer