người quở trách trong Tiếng Anh là gì?

người quở trách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người quở trách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người quở trách

    * dtừ

    remonstrator, reprover