người phao tin đồn làm hốt hoảng trong Tiếng Anh là gì?

người phao tin đồn làm hốt hoảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phao tin đồn làm hốt hoảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phao tin đồn làm hốt hoảng

    * dtừ

    scaremonger