người pha rượu trong Tiếng Anh là gì?

người pha rượu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người pha rượu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người pha rượu

    bartender