người phụ trách tiếp tân trong Tiếng Anh là gì?

người phụ trách tiếp tân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phụ trách tiếp tân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phụ trách tiếp tân

    * dtừ

    beadle, bedel