người phạm pháp trong Tiếng Anh là gì?

người phạm pháp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phạm pháp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phạm pháp

    * dtừ

    transgressor, trespasser

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • người phạm pháp

    lawbreaker, criminal