người phát hành trong Tiếng Anh là gì?

người phát hành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phát hành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phát hành

    * dtừ

    issuer