người phá ngầm trong Tiếng Anh là gì?

người phá ngầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người phá ngầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người phá ngầm

    * dtừ

    saboteur