người nghiên cứu về chim trong Tiếng Anh là gì?

người nghiên cứu về chim trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nghiên cứu về chim sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nghiên cứu về chim

    * dtừ

    birdman