người ngắt lời trong Tiếng Anh là gì?

người ngắt lời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ngắt lời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ngắt lời

    * dtừ

    interrupter, interposer