người ngăn cản trong Tiếng Anh là gì?

người ngăn cản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người ngăn cản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người ngăn cản

    * dtừ

    check, impeder, preventer