người nổi tiếng một thời trong Tiếng Anh là gì?

người nổi tiếng một thời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nổi tiếng một thời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nổi tiếng một thời

    * thngữ

    the creature of a day