người nặc danh trong Tiếng Anh là gì?

người nặc danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nặc danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nặc danh

    * dtừ

    anonym