người nắn xương trong Tiếng Anh là gì?

người nắn xương trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nắn xương sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nắn xương

    * dtừ

    osteopath, bone-setter