người nông thôn trong Tiếng Anh là gì?

người nông thôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ người nông thôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • người nông thôn

    * dtừ

    yokel, countryman